Giám sát Docker Container với Zabbix Agent 2

  Nov 11, 2023      2m      0   
 

Giám sát Docker Container với Zabbix Agent 2

Giám sát Docker Container với Zabbix Agent 2

Giám sát tài nguyên của Docker Container cũng khá quan trọng trong công tác quản lý máy chủ / cụm máy chủ. Zabbix hỗ trợ giám sát tất cả các Docker Container trên server bằng các thiết lập tương đối đơn giản, nhanh chóng và dễ thực hiện:

 • Cài đặt Zabbix agent 2
 • Cấu hình host sử dụng template Docker by Zabbix agent 2 trên Zabbix Server

Yêu cầu môi trường

Máy đang sử dụng hệ điều hành Ubuntu, phiên bản đề nghị >=18.04

 1. Cài đặt Docker: https://docs.docker.com/get-docker
 2. Cài đặt Docker-Compose: https://docs.docker.com/compose/install/standalone
 3. Cài đặt Zabbix Server: Docker for Zabbix

Setup Zabbix agent 2 với Docker Compose

Tạo cấu hình docker cho zabbix agent 2 như sau:

zabbix_agent2/docker-compose.yml

version: '3.3'
services:
 zabbix-agent2:
  image: zabbix/zabbix-agent2:latest
  user: root
  ports:
   - "10051:10050"    # <-- expose port 10051 => port này sẽ sử dụng khi cấu hình trên zabbix server
  environment:
   - ZBX_HOSTNAME=proxy.gveyes.net          # tên hostname (bạn tự đặt) của máy cần được giám sát => ta sẽ dùng đến tên này để cấu hình host trên zabbix server
   - ZBX_SERVER_HOST=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     # địa chỉ IP hoặc domain của zabbix server
  volumes:
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro  # bạn phải mount docker sock để zabbix-agent2 có thể đọc thông tin của các Docker container có trên máy
  restart: unless-stopped   # or "always"

Khởi động container Zabbix Agent 2:

$ cd zabbix_agent2/
$ docker-compose up -d

Cấu hình host trên Zabbix Server

 • Tạo host trên Zabbix Server
 • Chọn template Docker by Zabbix agent 2
 • Cấu hình Interface => Add agent với thông tin địa chỉ IP (hoặc domain name) và port của agent đang chạy.

Configure host on zabbix server for zabbix agent2

Giám sát Docker Container

Trong Zabbix Server ta có thể xem các thông số giám sát bằng cách sau:

 1. Vào Monitoring > Latest data
 2. Hosts > nhấn Select và lọc theo host vừa tạo ở bước trên => nhấn Apply
 3. Xem các tài nguyên giám sát của các container.

Monitor docker container with zabbixKhám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->