Giải đáp thắc mắc về Xử lý ảnh:

https://www.facebook.com/groups/ip.gvgroup/

Giải đáp thắc mắc về Odoo:

https://www.facebook.com/groups/odoo.dev/

Email cá nhân (hạn chế liên hệ nếu việc không quan trọng / cần thiết):

minhng.cs@gmail.com-->