Minh nhận làm dự án Freelance nhé, liên quan đến:

Xin liên hệ qua mail (hỏi đáp):

minhng92@gmail.com

hoặc tài khoản Freelancer (nếu là dự án) tại:

https://www.freelancer.com/u/minhng92