Giới thiệu về Traefik

  Apr 4, 2020      2m      0   
 

Giới thiệu về Traefik

Traefik

Homepage: https://traefik.io/ Github: https://github.com/containous/traefik Docs: https://docs.traefik.io/ Docker image: https://hub.docker.com/_/traefik

Features:

  • Edge router
  • Auto Service Discovery (reverse proxy)

Sử dụng Traefik

Ta có thể dùng 1 trong 3 cách sau để cấu hình Traefik:

  1. File cấu hình định dạng TOML / YAML (tham khảo). Ví dụ: traefik.toml, traefik.yaml hoặc traefik.yml
  2. Thêm tham số vào CLI (tham khảo). Ví dụ: –api.insecure=true –providers.docker
  3. Biến môi trường (tham khảo). Ví dụ: TRAEFIK_PROVIDERS_DOCKER=true

Trong hướng dẫn sử dụng cơ bản trong bài viết này mình sử dụng file cấu hình nha. Cụ thể sẽ chọn định dạng YAML.Khám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->