Cài đặt Docker trên Ubuntu

  Oct 1, 2018      2m      0   
 

sudo snap install docker && sudo apt install docker-compose

Cài đặt Docker trên Ubuntu

Cài đặt Docker trên Ubuntu

Cách 1

sudo snap install docker
sudo apt  install docker-compose

Cách 2

$ curl -fsSL get.docker.com -o get-docker.sh
$ sh get-docker.shKhám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->