[Ubuntu] Cài đặt & cấu hình PostgreSQL

  Dec 5, 2019      2m      0   
 

PostgreSQL installation & configuration

[Ubuntu] Cài đặt & cấu hình PostgreSQL

Cài đặt PostgreSQL

Câu lệnh cài đặt PostgreSQL rất đơn giản:

sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib

Nếu cài đặt thành công, bạn chạy câu lệnh sau sẽ thấy nó in ra trạng thái active (exited)

sudo /etc/init.d/postgresql status

Kiểm tra xem PostgreSQL đã lên ở port 5432 chưa, đây là cổng mặc định.

netstat -peanut | grep LISTEN

Cấu hình PostgreSQL

Đổi port PostgreSQL

Mặc định PostgreSQL chạy trên cổng: 5432

Đường dẫn mặc định của file cấu hình PostgreSQL: /etc/postgresql/<POSTGRESQL-VERSION>/main/postgresql.conf

sudo nano /etc/postgresql/9.5/main/postgresql.conf
> change the line: "port = 5432" to another port "port = 5433"
> then restart service
sudo /etc/init.d/postgresql restart

Tạo user PostgreSQL

Các câu lệnh sau sẽ tạo mới user trong Postgres, tạo database và gán quyền sở hữu cho user.

Thông tin mà ta sẽ tạo:

  • User: minhng
  • Pass: mypass@word
  • Database: minhdb
sudo -u postgres psql -c "CREATE USER minhng WITH SUPERUSER"
sudo -u postgres psql -c "ALTER USER minhng WITH ENCRYPTED PASSWORD 'mypass@word'"
sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE minhdb WITH OWNER = 'minhng'"

Sau khi tạo user trong Postgres, server web của ta có thể kết nối vào thông qua credential như vừa tạo ở trên.

Xóa database của Postgres

sudo -u postgres psql -c "DROP DATABASE IF EXISTS minhdb"

Mình chỉ hướng dẫn vài câu lệnh cơ bản để làm việc với PostgreSQL. Nếu thấy cần bổ sung thêm câu lệnh nào thì các bạn cứ bình luận nhé! :DKhám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->