[Ubuntu] Cài đặt GStreamer

  Dec 6, 2019      2m      0   
 

[Ubuntu] Cài đặt GStreamer

Script cài đặt GStreamer

Đoạn script sau mình đã dùng để cài đặt thành công trên Ubuntu 16.04. Đoạn script có thiếu một số package so với hướng dẫn gốc chính chủ của GStreamer (tại đây). Lý do bởi vì có chúng sẽ báo lỗi, các thư viện mình lược bỏ chủ yếu liên quan đến TK.

sudo apt-get install libgstreamer1.0-0 gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-doc gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-qt5 gstreamer1.0-pulseaudio

Hướng dẫn build GStreamer

Sau khi cài đặt GStreamer lên máy thành công, code C dùng thư viện GStreamer có thể được build như sau:

gcc basic-tutorial-1.c -o basic-tutorial-1 `pkg-config --cflags --libs gstreamer-1.0`

Sau khi build thành công nó sẽ ghi ra thêm 1 file thực thi, ta có sẽ chạy file thực thi bằng lệnh sau:

./basic-tutorial-1

Tham khảo:Khám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->