Tổng quan Rust Lang và cài đặt

  Dec 8, 2019      2m      0   
 

Rust overview & installation

Tổng quan Rust Lang và cài đặt

Ngôn ngữ lập trình Rust

Cài đặt Rust trên Linux và macOS

$ curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh
1) Proceed with installation (default)
2) Customize installation
3) Cancel installation
> 1
...
Rust is installed now. Great!

Sau khi tiến trình cài đặt xong, mình chạy tiếp câu lệnh sau để copy các file thực thi của Cargo vào thư mục bin. Mục đích để khi ta gõ cargo máy sẽ tìm được file thực thi mà không bị báo lỗi bash: cargo: command not found

$ cp $HOME/.cargo/bin/* /usr/local/bin

Cài đặt Rust trên Windows

Download tại link sau https://win.rustup.rs/ và cài đặt trên máy bạn.


Danh sách bài viết series Rust:Khám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->