Các câu lệnh Linux phải biết để làm việc với server

  Feb 4, 2018      2m      0   
 

Tổng hợp các câu lệnh phổ biến nhất trên Linux

Các câu lệnh Linux phải biết để làm việc với server

Kết nối đến server bằng SSH

$ ssh username@server.ip.address
ví dụ:
$ ssh minhng@123.45.678.901

Chuyển nhận file với server Copy thư mục từ PC lên Server (Termnial đang ở PC)

$ rsync -v --stats --progress -a /path/to/folder username@server.address:/path/to/folder/on/server/
hoặc 
$ scp -r /path/to/folder username@server.address:/path/to/folder/on/server/

Copy thư mục từ Server xuống PC (Termnial đang ở PC)

$ rsync -v --stats --progress -a username@server.address:/path/to/folder/on/server /path/to/folder/
hoặc
$ scp -r username@server.address:/path/to/folder/on/server /path/to/folder/

Chương trình vẫn tiếp tục chạy sau khi ngắt kết nối / logoutCách 1

 1. Chạy chương trình như bình thường. Ví dụ: $ python myprogram.py » program.log
 2. Nhấn Ctrl + Z để tạm ngưng chương trình vừa chạy.
   [1]+ Stopped         myprogram
   $ disown -h %1
   $ bg 1
   [1]+ myprogram &
   $ logout
  

Lưu ý: số 1 ở lệnh disownbg là job number, hiển thị khi ta tạm ngưng chương trình bằng Ctrl + Z
[1]+ Stopped myprogram

Cách 2: đôi khi cách 1 không làm việc được thì ta phải dùng chương trình screen.

$ sudo apt install screen
 1. Tạo screen mới. Ví dụ: ta tạo screen có tên là minhng
  $ screen -S minhng
  
 2. Chạy chương trình như bình thường
 3. Detach khỏi screen đang chạy. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A + D
 4. Đến lúc này cho dù bạn logout server thì screen vẫn được chạy bình thường
 5. Attach lại screen đang chạy
  $ screen -r minhng
  

  Nếu chỉ có 1 screen duy nhất thì ta chỉ cần lệnh

  $ screen -r
  

  Liệt kê các screen đang chạy

  $ screen -list
  

Xóa screen:

$ screen -X -S [session # you want to kill] quit

Ví dụ:

$ screen -X -S minhng quit

1 số lệnh hay dùng trên server (đang remote ssh vào server)

Kiểm tra dung lượng trống của ổ đĩa

$ df

Kiểm tra CPU và RAM

$ htop
# Nếu chưa cài đặt có thể cài htop bằng lệnh:
$ apt-get install htop

Kiểm tra GPU

$ nvidia-smi

Kiểm tra kích thước file và thư mục

$ du -sh /path/to/directory
ví dụ:
$ du -sh /tmp
$ du -sh *

Liệt kê file với kích thước

$ ls -sh

Đếm số lượng file trong thư mục

$ find /path/to/directory -type f | wc -l

Tải file với direct link

$ wget -O file.extension http://direct/url/file.extension
ví dụ:
$ wget -O minhnginfo.jpg https://minhng.info/assets/img/me.jpg

Tải file trên Google Drive (Gdrive)dl_gdrive.py

import requests

def download_file_from_google_drive(id, destination):
  URL = "https://docs.google.com/uc?export=download"

  session = requests.Session()

  response = session.get(URL, params = { 'id' : id }, stream = True)
  token = get_confirm_token(response)

  if token:
    params = { 'id' : id, 'confirm' : token }
    response = session.get(URL, params = params, stream = True)

  save_response_content(response, destination)  

def get_confirm_token(response):
  for key, value in response.cookies.items():
    if key.startswith('download_warning'):
      return value

  return None

def save_response_content(response, destination):
  CHUNK_SIZE = 32768

  with open(destination, "wb") as f:
    for chunk in response.iter_content(CHUNK_SIZE):
      if chunk: # filter out keep-alive new chunks
        f.write(chunk)

if __name__ == "__main__":
  file_id = '1z8x1MMTuTnwsdmMvEmAcej28mPI0zWzh'
  destination = 'dl_gdrive.py'
  download_file_from_google_drive(file_id, destination)

Lưu ý:

 • file_id: id của file cần download, bạn có thể lấy id này trên đường link download. Ví dụ: https://drive.google.com/open?id=1z8x1MMTuTnwsdmMvEmAcej28mPI0zWzh
 • destination: tên file download về.

Chạy download file bằng lệnh:

$ python dl_drive.py

Scan các địa chỉ IP trong mạng LAN

$ ifconfig | grep inet
...
inet addr:192.168.100.4 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0\
...
$ nmap -sP 192.168.100.*


Khám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->