Các câu lệnh Linux phải biết để làm việc với server

  Feb 4, 2018      2m
   

Tổng hợp các câu lệnh phổ biến nhất trên Linux

Các câu lệnh Linux phải biết để làm việc với server

Kết nối đến server bằng SSH

$ ssh username@server.ip.address
ví dụ:
$ ssh minhng@123.45.678.901

Chuyển nhận file với server Copy thư mục từ PC lên Server (Termnial đang ở PC)

$ rsync -v --stats --progress -a /path/to/folder username@server.address:/path/to/folder/on/server/
hoặc 
$ scp -r /path/to/folder username@server.address:/path/to/folder/on/server/

Copy thư mục từ Server xuống PC (Termnial đang ở PC)

$ rsync -v --stats --progress -a username@server.address:/path/to/folder/on/server /path/to/folder/
hoặc
$ scp -r username@server.address:/path/to/folder/on/server /path/to/folder/

Chương trình vẫn tiếp tục chạy sau khi ngắt kết nối / logoutCách 1

 1. Chạy chương trình như bình thường. Ví dụ: $ python myprogram.py » program.log
 2. Nhấn Ctrl + Z để tạm ngưng chương trình vừa chạy.
   [1]+ Stopped         myprogram
   $ disown -h %1
   $ bg 1
   [1]+ myprogram &
   $ logout
  

Lưu ý: số 1 ở lệnh disownbg là job number, hiển thị khi ta tạm ngưng chương trình bằng Ctrl + Z
[1]+ Stopped myprogram

Cách 2: đôi khi cách 1 không làm việc được thì ta phải dùng chương trình screen.

$ sudo apt install screen
 1. Tạo screen mới. Ví dụ: ta tạo screen có tên là minhng
  $ screen -S minhng
  
 2. Chạy chương trình như bình thường
 3. Detach khỏi screen đang chạy. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A + D
 4. Đến lúc này cho dù bạn logout server thì screen vẫn được chạy bình thường
 5. Attach lại screen đang chạy
  $ screen -r minhng
  

  Nếu chỉ có 1 screen duy nhất thì ta chỉ cần lệnh

  $ screen -r
  

  Liệt kê các screen đang chạy

  $ screen -list
  

Xóa screen:

$ screen -X -S [session # you want to kill] quit

Ví dụ:

$ screen -X -S minhng quit

1 số lệnh hay dùng trên server (đang remote ssh vào server)

Kiểm tra dung lượng trống của ổ đĩa

$ df

Kiểm tra CPU và RAM

$ htop
# Nếu chưa cài đặt có thể cài htop bằng lệnh:
$ apt-get install htop

Kiểm tra GPU

$ nvidia-smi

Kiểm tra kích thước file và thư mục

$ du -sh /path/to/directory
ví dụ:
$ du -sh /tmp
$ du -sh *

Liệt kê file với kích thước

$ ls -sh

Đếm số lượng file trong thư mục

$ find /path/to/directory -type f | wc -l

Tải file với direct link

$ wget -O file.extension http://direct/url/file.extension
ví dụ:
$ wget -O minhnginfo.jpg https://minhng.info/assets/img/me.jpg

Tải file trên Google Drive (Gdrive)dl_gdrive.py

import requests

def download_file_from_google_drive(id, destination):
  URL = "https://docs.google.com/uc?export=download"

  session = requests.Session()

  response = session.get(URL, params = { 'id' : id }, stream = True)
  token = get_confirm_token(response)

  if token:
    params = { 'id' : id, 'confirm' : token }
    response = session.get(URL, params = params, stream = True)

  save_response_content(response, destination)  

def get_confirm_token(response):
  for key, value in response.cookies.items():
    if key.startswith('download_warning'):
      return value

  return None

def save_response_content(response, destination):
  CHUNK_SIZE = 32768

  with open(destination, "wb") as f:
    for chunk in response.iter_content(CHUNK_SIZE):
      if chunk: # filter out keep-alive new chunks
        f.write(chunk)

if __name__ == "__main__":
  file_id = '1z8x1MMTuTnwsdmMvEmAcej28mPI0zWzh'
  destination = 'dl_gdrive.py'
  download_file_from_google_drive(file_id, destination)

Lưu ý:

 • file_id: id của file cần download, bạn có thể lấy id này trên đường link download. Ví dụ: https://drive.google.com/open?id=1z8x1MMTuTnwsdmMvEmAcej28mPI0zWzh
 • destination: tên file download về.

Chạy download file bằng lệnh:

$ python dl_drive.py

Scan các địa chỉ IP trong mạng LAN

$ ifconfig | grep inet
...
inet addr:192.168.100.4 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0\
...
$ nmap -sP 192.168.100.*