Phục hồi ảnh đã xóa trên Linux

  Oct 17, 2017      2m      0   
 

Hướng dẫn phục hồi ảnh trên Ubuntu 17.04.

Phục hồi ảnh đã xóa trên Linux

Các bước được thực hiện trên hệ điều hành Ubuntu.

Giữ nguyên tình trạng ổ cứng / USB / thẻ nhớ

Tuyệt đối đừng chép thêm file hay lưu thêm dữ liệu vào ổ cứng / USB / thẻ nhớ mà bạn đang muốn phục hồi hình ảnh từ nó. Cố gắng giữ nguyên hiện trạng thì cơ hội phục hồi đầy đủ hình ảnh sẽ cao hơn.

Phục hồi hình ảnh

 • Cài đặt ứng dụng Foremost.
  $ sudo apt-get install foremost
  
 • Tạo thư mục phục hồi.
  $ mkdir ~/recovery
  
 • Cắm thiết bị USB / thẻ nhớ điện thoại bạn cần phục hồi vào máy tính.

 • Kiểm tra nơi thiết bị được mount.
  $ df
  Filesystem   1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
  udev       3991140     0  3991140  0% /dev
  tmpfs       803432   10072  793360  2% /run
  /dev/sda6   294243128 176426772 102799960 64% /
  tmpfs      4017144    12  4017132  1% /dev/shm
  tmpfs        5120     4   5116  1% /run/lock
  tmpfs      4017144     0  4017144  0% /sys/fs/cgroup
  /dev/sda1     262144   29792  232352 12% /boot/efi
  tmpfs       803428    140  803288  1% /run/user/1000
  /dev/sdb1    15416608    96 15416512  1% /media/minh/F11E-14E4   <-- thẻ nhớ điện thoại cần phục hồi
  
 • Chạy lệnh phục hồi hình ảnh. Lưu ý: thay "/dev/sdb1" bằng giá trị phù hợp khi bạn chạy lệnh df (bước trên) trên máy của bạn.
  $ sudo foremost -i /dev/sdb1 -o ~/recovery -t jpg -v
  
 • Đổi quyền sở hữu file / thư mục vừa được phục hồi
  $ sudo chown $(whoami) ~/recovery -R
  
 • Script sắp xếp tất cả các file ảnh trong cùng thư mục theo ngày được chụp ảnh đó (dựa vào thuộc tính "Date Taken")

sort_date_taken.sh

#!/bin/sh
# Goes through all jpeg files in current directory, grabs date from each
# and sorts them into subdirectories according to the date
# Creates subdirectories corresponding to the dates as necessary.
for fil in *.jpg # Also try *.JPG
do
  datepath="$(identify -verbose $fil | grep DateTimeOri | awk '{print $2 }' | sed s%:%/%g)"
  if ! test -e "$datepath"; then
    mkdir -pv "$datepath"
  fi
  mv -v $fil $datepath
done
 • Chạy script để sắp xếp hình ảnh theo ngày sau khi đã được phục hồi.
  $ cd ~/recovery/jpg
  $ sudo sh sort_date_taken.sh
  


Khám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->