Python nâng cao - khác biệt giữa junior dev và senior dev

  Sep 3, 2018      2m      0   
 

Các câu lệnh Python dành cho Python senior dev.

Python nâng cao - khác biệt giữa junior dev và senior dev

Python nâng cao dành cho dân PRO

Bên dưới là các đoạn code so sánh cách viết code Python bình thường và cách viết "pro". Các kết quả đều như nhau.

Cách viết kiểu "senior" ngắn gọn, dễ đọc và khai thác phần lớn sức mạnh của Python cung cấp sẵn!

Lưu ý: cách viết "senior" không phải lúc nào cũng phù hợp mọi tình huống. Các bạn đừng quá lạm dụng.

Đã test trên Python 3.5.

1. Lặp các phần tử trong list đồng thời lấy index

# junior
x = ['a', 'b', 'c']
counter = 0
for e in x:
  print('%d: %s' % (counter, e))
  counter += 1


# senior
x = ['a', 'b', 'c']
for i, e in enumerate(x):
  print('%d: %s' % (i, e))

Output:

0: a
1: b
2: c

2. Lặp các phần tử trong tử điển đồng thời lấy key và value

# junior
d = {'a': 10, 'b': 20, 'c': 30}
for k in d.keys():
  print('%s: %d' % (k, d[k]))
  
  
# senior 1
d = {'a': 10, 'b': 20, 'c': 30}
for k, v in d.items():
  print('%s: %d' % (k, v))

  
# senior 2
d = {'a': 10, 'b': 20, 'c': 30}
for i, (k, v) in enumerate(d.items()):
  print('%d. %s: %d' % (i, k, v))

Output:

c: 30
b: 20
a: 10


c: 30
b: 20
a: 10


1. c: 30
2. b: 20
3. a: 10

3. Lặp từng cặp phần tử trong 2 danh sách (dùng zip)

# junior
m = [0, 1, 2]
n = ['a', 'b', 'c']

counter = 0
for i in range(len(m)):
  print('%d. %d <-> %s' % (i, m[i], n[i]))
  counter += 1

print('\n')
  
# senior
m = [0, 1, 2]
n = ['a', 'b', 'c']

for i, (mx, nx) in enumerate(zip(m, n)):
  print('%d. %d <-> %s' % (i, mx, nx))

Output:

0. 0 <-> a
1. 1 <-> b
2. 2 <-> c

4. Thay đổi mỗi phần tử trong danh sách (dùng list comprehensive)

# junior
p = [1, 2, 3]
for k in range(len(p)):
  p[k] *= 2
print(p)
  
print('\n')

# senior (list comprehensive)
p = [1, 2, 3]
p = [e*2 for e in p]
print(p)

Output:

[2, 4, 6]

5. Lọc phần tử trong danh sách (dùng list comprehensive)

# junior
list_input = [1, 2, 3, 4]
list_output = []
for element in list_input:
  if element % 2 == 0:
    list_output.append(element)
print(list_output)
  
print('\n')

# senior (list comprehensive)
list_input = [1, 2, 3, 4]
list_output = [e for e in list_input if e % 2 == 0]
print(list_output)

Output:

[2, 4]

6. "Ternary" trong Python

# junior
x = 10
if x > 5:
  x = 5
else:
  pass  # do nothing
print(x)

print('\n')

# senior (ternary)
x = 10
x = 5 if x > 5 else x
print(x)

Output:

5

7. Gọi hàm với tham số dạng danh sách (list) hoặc từ điển (dict)

def foo(key, value):
  print('key: %s | value: %s' % (str(key), str(value)))

# junior
foo(1, 'a')
foo(2, 'b')
foo(3, 'c')
foo(4, 'd')
foo(5, 'e')
foo(6, 'f')
foo(7, 'g')


# senior 1
params = [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c'), (4, 'd'), (5, 'e'), (6, 'f'), (7, 'g')]
for p in params:
  foo(*p)     # params passing by list / tuple: *p

  
# senior 2
params = [
  {'key': 1, 'value': 'a'},
  {'key': 2, 'value': 'b'},
  {'key': 3, 'value': 'c'},
  {'key': 4, 'value': 'd'},
  {'key': 5, 'value': 'e'},
  {'key': 6, 'value': 'f'},
  {'key': 7, 'value': 'g'}
]
for p in params:
  foo(**p)    # params passing by dictionary: **p

Output:

key: 1 | value: a
key: 2 | value: b
key: 3 | value: c
key: 4 | value: d
key: 5 | value: e
key: 6 | value: f
key: 7 | value: g

8. Gọi hàm động trong Python

def foo(key, value):
  print('foo key: %s | foo value: %s' % (str(key), str(value)))
  
def bar(key, value):
  print('bar key: %s | bar value: %s' % (str(key), str(value)))

func = 'bar'  # 'foo' or 'bar'
params = [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c'), (4, 'd'), (5, 'e'), (6, 'f'), (7, 'g')]

# junior: does not know how to call "func" function multiple times with the given params. :((.

# senior: just uses "eval" to get function pointer and call it with the given params. :)).
func_pointer = eval(func)
for p in params:
  func_pointer(*p)

Output:

bar key: 1 | bar value: a
bar key: 2 | bar value: b
bar key: 3 | bar value: c
bar key: 4 | bar value: d
bar key: 5 | bar value: e
bar key: 6 | bar value: f
bar key: 7 | bar value: g

9. Kiểm tra động thuộc tính trong đối tượng (dùng hasattr, getattr, setattr)

# senior says:
class Senior():
  def __init__(self):
    pass
  
  def set_dynamic_field(self, field, value):
    setattr(self, field, value)
      
  def get_dynamic_field(self, field):
    if not hasattr(self, field):
      return None
    return getattr(self, field)

s = Senior()
s.set_dynamic_field('name', 'minhng.info')
print(s.name)

# junior: what the f*ck?? I'm done.

Output:

minhng.info

10. Dùng hàm dựng sẵn trong Python (min, max, sum, sorted, …)

x = [4, 3, 6, 8, 10, 72]

# junior: it's easy. Let me calculate sum, min, max by using "for" loop :D.
sum_val = 0
for v in x:
  sum_val += v
  
min_val = x[0]
for v in x:
  min_val = v if v < min_val else min_val   # junior: haha, I'm using "ternary" :D.
  
max_val = x[0]
for v in x:
  max_val = v if v > max_val else max_val
  
print('sum: %d' % sum_val)
print('min: %d' % min_val)
print('max: %d' % max_val)

# senior: what are you doing? See it.
print('sum: %d' % sum(x))
print('min: %d' % min(x))
print('max: %d' % max(x))

# junior: ...

Output:

sum: 103
min: 3
max: 72

Tham khảo thêm:Khám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->