Hướng dẫn sửa lỗi wifi Ubuntu

  Nov 20, 2017      2m      0   
 

Các cách fix lỗi wifi trên Ubuntu

Hướng dẫn sửa lỗi wifi Ubuntu

Ubuntu 17.10

Sau khi upgrade lên Ubuntu 17.10 mình bị lỗi Wifi Unvailable, không thể Turn On wifi lên được. Cách sửa lỗi:

$ systemctl status networking.service

Câu lệnh trên sẽ gợi ý ta biết network đang bị lỗi gì và cần phải làm gì để fix nó.

Thg 11 21 02:31:26 minh-nguyen wpa_supplicant[5952]: Delete '/run/wpa_supplicant/wlp3s0' manually if it is not used anymore
Thg 11 21 02:31:26 minh-nguyen wpa_supplicant[5952]: Failed to initialize control interface '/run/wpa_supplicant'.
                           You may have another wpa_supplicant process already running or the file was
                           left by an unclean termination of wpa_supplicant in which case you will need
                           to manually remove this file before starting wpa_supplicant again.

Như vậy ta cần xóa file wlp3s0. Cách thực hiện:

$ sudo su
$ cd /run/wpa_supplicant
$ rm wlp3s0
$ systemctl restart network-manager
$ systemctl restart networking.service

Nếu status chỉ đến file khác cần xóa thì ta xóa file đó và restart lại networking cũng như network-manager. Sau đó kiểm tra lại status:

$ systemctl status networking.service

và tiếp tục restart networking / network-manager nếu cần.Khám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->