Cài đặt IDE Visual Studio Code cho lập trình C/C++ (Windows)

  Mar 8, 2018      2m      0   
 

Cài đặt Visual Studio Code cho C/C++ (Windows)

Cài đặt IDE Visual Studio Code cho lập trình C/C++ (Windows)

Cài đặt và thiết lập IDE Visual Studio Code

 • Bước 1: Tải và cài đặt Visual Studio Code @ https://code.visualstudio.com/docs/?dv=win
 • Bước 2: Tải và cài đặt MinGW @ https://sourceforge.net/projects/mingw/files/
  • Giao diện MinGW Installation Manager hiện ra, tick chọn mingw32-gcc-g++. Tiến hành cài đặt bằng cách vào menu Installation, chọn Apply Changes
 • Bước 3: Thêm đường dẫn vào môi trường hệ thống (add path). Chuột phải My Computer / This PC > Environment Variables… > System variables > chọn biến Path > Edit > New > C:\MinGW\bin (đây là đường dẫn cài đặt mặc định của MinGW) > OK.
 • Bước 4 (optional): Mở Visual Studio Code, tìm và cài đặt Extensions: C/C++ (Microsoft)

Biên dịch và chạy file cpp

Sau khi đã cài đặt thành công Visual Studio Code và MinGW, ta tạo task để build và chạy chương trình:

 • Bước 1: Ctrl+Shift+B > Configure Build Task > Other > tasks.json
  {
   "version": "2.0.0",
   "tasks": [
     {
       "taskName": "compile and run C",
       "type": "shell",
       "command": "g++ ${file} -o ${fileBasenameNoExtension}; ./${fileBasenameNoExtension} ",
       "presentation": {
         "reveal": "always",
         "panel": "shared"
       },
       "group": {
         "kind": "build",
         "isDefault": true
       }
     }
   ]
  }
  
 • Bước 2: Để chạy file .cpp ta mở file cần chạy, nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+B

Lưu ý: Visual Studio Code sẽ tạo file tasks.json trong thư mục .vscode của workspace ta đang mở. Vì vậy ta sẽ cần phải config lại nếu tasks.json chưa được thiết lập ở workspace khác.

Reference


Download: 2018-03-08-cai-dat-ide-visual-studio-code-c.pdfKhám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->