Tăng swap memory trên Ubuntu

  Oct 6, 2019      2m      0   
 

Hướng dẫn điều chỉnh swap memory trên Ubuntu

Tăng swap memory trên Ubuntu

Swap Memory/Space là gì?

Khi hệ điều hành dùng hết dung lượng RAM vật lý thì nó sẽ chuyển sang dùng swap memory (cách gọi khác: swap space) cho việc lưu trữ. Vùng swap này sẽ dùng ổ đĩa cứng phục vụ việc lưu trữ. Khi process dùng đầy cả dung lượng RAM vật lý và SWAP thì OS sẽ kill process này vì lỗi Out-of-Memory.

Tăng swap memory (swap space) trên Ubuntu

Kiểm tra đường dẫn của swap file:

sudo swapon --show
NAME   TYPE SIZE USED PRIO
/swapfile file 1024M  0B  -1

/swapfile là đường dẫn ta kiểm tra được, nó có thể có giá trị khác trên máy của bạn. Hãy dùng đường dẫn này để set vào các lệnh chạy như bên dưới:

$ sudo swapoff -a          # <- tắt swap
$ sudo rm -rf /swapfile       # <- xóa swap space mặc định
$ sudo fallocate -l 8G /swapfile  # <- cấp vùng swap dung lượng 8GB
$ sudo chmod 600 /swapfile     # <- chỉnh phân quyền cho swapfile
$ sudo mkswap /swapfile       # <- make swap
$ sudo swapon -a          # <- kích hoạt mở lại vùng swap
$ htop               # <- kiểm tra dung lượng swap mới

1 command:

SWAP_SIZE=8G && SWAP_FILE=/swapfile && sudo swapoff -a && sudo rm -rf $SWAP_FILE && sudo fallocate -l $SWAP_SIZE $SWAP_FILE && sudo chmod 600 $SWAP_FILE && sudo mkswap $SWAP_FILE && sudo swapon -a


Khám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->