Hiện thực wizard trong Odoo

  Aug 30, 2020      2m      0   
 

Tut 10: Wizard

Hiện thực wizard trong Odoo

Odoo Tut 10: Wizard

Trước khi xem bài viết này, bạn vui lòng hoàn thành hướng dẫn ở Tut 8: Thừa kế controller trong Odoo hoặc download mã nguồn ở cuối bài Tut 8.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn:

 • Wizard trong Odoo là gì?
 • Hiện thực / customize wizard

Wizard trong Odoo là gì?

Để customize (hoặc thêm mới) được thành phần trong Odoo, bạn phải biết thành phần đó nằm ở đâu, cách tạo mới như nào. Wizard trong Odoo nó là gì? Có ăn được không, và khi nào cần dùng đến. Câu trả lời đó là khi bạn cần xử lý trên nhiều record dữ liệu (nhiều hàng trong bảng / model) cùng lúc, để thực hiện thao tác như cập nhật hàng lọat, kết xuất báo cáo, … hay bất cứ một thao tác thần thánh nào đó bạn có thể nghĩ ra khi nắm rõ cơ chế hoạt động của wizard trong Odoo.

Nếu chưa hình chung được mô tả "chém chuối" phía trên thì bạn nhìn hình sau là hiểu ngay; tạo mới một wizard sẽ cho phép thêm một action khi multiple-selection các hàng:

odoo-wizard.png

Ảnh. Wizard trong Odoo

Cơ chế hoạt động của wizard trong Odoo:

 • Multiple selection các hàng sẽ hiện ra danh sách các action, mỗi action tương đương một hiện thực wizard.
 • Click vào action sẽ kích hoạt giao diện cho phép điền thông tin (form).
 • Dữ liệu điền vào form trên sẽ đổ vào một transient model (class odoo.models.TransientModel) - model tạm / bay hơi => dữ liệu trong model này không được lưu bền vững, các dữ liệu cũ sẽ được xóa dần; rất thích hợp để lưu tạm.
 • Ngoài ra, trên form cho phép hiển thị button để gọi vào phương thức (method) trong transient model (có truyền các ID của record được chọn) để thao tác trên các record đó.

Hiện thực / customize wizard

Đối với wizard trong Odoo, customization phổ biến nhất đó là nhu cầu tạo mới một wizard đặc thù business. Minh sẽ hướng cách tạo mới một wizard trong Odoo.

Cấu trúc một wizard trong Odoo:

 • Model: hiện thực transient model (form pop-up)
 • View: hiện thực action (act_window) để hiện thị form pop-up

Hướng dẫn hiện thực mình sẽ đi cụ thể vào một wizard đó là update trường (field) cho nhiều record thú cưng một lúc, tức multiple update thay vì đi từng dòng record để sửa, giá trị field update đương nhiên sẽ giống nhau cho hàng lọat ^^~.

OK, let's gooo:

Tạo folder wizard

Tạo mới folder wizard @ mypet/wizard -> import folder này file init (xem ảnh dưới)

new wizard folder

Ảnh. Tạo mới và import folder wizard

Cấu trúc chuẩn Odoo wizard

Tạo 2 file trống theo đường dẫn sau:

 • mypet/wizard/batch_update.py: model "bay hơi" của wizard => ta sẽ hiện thực business logic trong này nè :D.
 • mypet/wizard/batch_update.xml: view của wizard (form pop-up)

Nhanh chân import model và view vào init + manifest nha.

odoo wizard structure

Ảnh. Cấu trúc Odoo wizard

Hiện thực wizard model

Mình sẽ hiện thực batch update wizard như sau:

 • Form cho phép điền một số trường sẽ overwrite hàng loạt lên các record(s): dob, gender, owner_id, basic_price. Do đó model của wizard ta cần phải khai báo các field này -> ta chỉ việc cópy bên model my.pet.
 • Dĩ nhiên làm khi nghiệp vụ khác bạn có thể tạo thêm những field khác tùy ý, không nhất thiết phải là những field trong model mà wizard đang tương thích như ví dụ này!
 • Hiện thực method multi_update(), khi click vào button trên form (hiện thực ở bước sau) sẽ gọi method này thực hiện logic của ta. IDs các record được chọn trong bảng my.pet sẽ được truyền vào context -> truy xuất ra bằng cách ids = self.env.context['active_ids'].
 • Ta chỉ overwrite giá trị khi field điền lên form khác False (mặc định) -> logic Minh quy định trong ví dụ này là vậy :).

mypet/wizard/batch_update.py

# -*- coding: utf-8 -*-
from odoo import api, fields, models, tools, _
from odoo.exceptions import UserError, ValidationError

import logging
_logger = logging.getLogger(__name__)

class BatchUpdateWizard(models.TransientModel):
  _name = "my.pet.batchupdate.wizard"
  _description = "Batch update for my.pet model"

  dob = fields.Date('DOB', required=False, default=False)
  gender = fields.Selection([
    ('male', 'Male'),
    ('female', 'Female')
  ], string='Gender', default=False)
  owner_id = fields.Many2one('res.partner', string='Owner', default=False)
  basic_price = fields.Float('Basic Price', default=0)

  def multi_update(self):
    ids = self.env.context['active_ids'] # selected record ids
    my_pets = self.env["my.pet"].browse(ids)
    new_data = {}
    
    if self.dob:
      new_data["dob"] = self.dob
    if self.gender:
      new_data["gender"] = self.gender
    if self.owner_id:
      new_data["owner_id"] = self.owner_id
    if self.basic_price > 0:
      new_data["basic_price"] = self.basic_price
    
    my_pets.write(new_data)    

Hiện thực wizard view

Hiện thực form pop-up lên khi click vào action Batch Update như sau:

 • action_mypet_batch_update: action act window được binding vào model my.pet thông qua đặc tả binding_model_id.
 • view_mypet_batch_update: hiện thực form view của wizard.
 • button confirm: trỏ vào method multi_update.
 • button cancel: để đóng wizard form.

mypet/wizard/batch_update.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <record id="view_mypet_batch_update" model="ir.ui.view">
    <field name="name">view.mypet.batch.update</field>
    <field name="model">my.pet.batchupdate.wizard</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <form string="Batch Update">
        <group>
          <group>
            <field name="dob"/>
            <field name="gender"/>
            <field name="owner_id"/>
            <field name="basic_price"/>
          </group>
          <group/>
        </group>        
        <p>
          Apply updating on the selected record(s)?
        </p>
        <footer>
          <button string="Confirm" name="multi_update" type="object" default_focus="1" class="btn-primary"/>
          <button string="Cancel" class="btn-default" special="cancel"/>
        </footer>
      </form>
    </field>
  </record>
  
  <record id="action_mypet_batch_update" model="ir.actions.act_window">
    <field name="name">Batch Update</field>
    <field name="res_model">my.pet.batchupdate.wizard</field>
    <field name="binding_model_id" ref="model_my_pet"/>
    <field name="view_mode">form</field>
    <field name="target">new</field>
    <field name="view_id" ref="view_mypet_batch_update"/>
  </record>
</odoo>

Kết quả

Đã thêm action Batch Update của chúng mình :">

action batch update wizard

Thế à, chúng mình sử dụng Batch Update xem sao

action before batch update wizard

À thế à, dữ liệu đã được update đồng loạt :D

action after batch update wizard

Lưu ý: nếu có vấn đề permission sử dụng action / wizard cho user thường, bạn vui lòng tự update vào file security nha @ mypet/security/ir.model.access.csv. Mình test thử trên user Admin thấy code chạy OK.

Download Odoo - Tut 10

Source code download: Tut 10: Wizard in Odoo

Bài viết tiếp theo: Tut 11: Tạo widget trong Odoo


Cài đặt Odoo:

Danh sách bài viết series Odoo:

Tham gia ngay group trên Facebook để cùng thảo luận với đồng bọn nhé:

Khám phá Odoo


Khám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->