HOG - Phát hiện người

  Sep 27, 2019      2m      0   
 

OpenCV - tut 19: HOG (part 3)

HOG - Phát hiện người

Kiến thức nền tảng

Bài toán phát hiện đối tượng (object detection)

Bài toán phát hiện đối tượng trong ảnh là bài toán mà ta cần tìm kiếm vị trí của đối tượng có trong ảnh và phân loại đối tượng đó thuộc lớp nào. Đường biên bao quanh đối tượng có thể là hình chữ nhật, tên thường gọi trong tiếng Anh là "bounding box". Do đó, đầu ra của phát hiện đối tượng là vị trí bounding box trên ảnh và nhãn lớp đối tượng của bounding box đó. Bài toán phát hiện người trong ảnh là bài toán phát hiện đối tượng hai lớp: lớp người và lớp background.

Phát hiện người dùng phương pháp HOG (Histograms of Oriented Gradients)

Khi bạn đang đọc đến bài viết này thì thực sự mức độ phức tạp của giải thuật đã tăng lên rất nhiều lần so với bài mở đầu, code cũng đã dài hơn. Minh xin chỉ giải thích những bước lõi để thực hiện phát hiện đối tượng theo phương pháp xử lý ảnh truyền thống dùng kỹ thuật sliding windows:

 1. Đọc ảnh
 2. Tiền xử lý / chuẩn hóa. Vd: biến đổi ảnh thành ảnh xám, cân bằng sáng, background subtraction, crop hoặc resize ảnh, … rất nhiều thao tác bạn có thể làm ở đây để việc thực hiện các bước sau đạt kết quả tốt.
 3. Xây dựng kim tự tháp ảnh multi-scale. Với mỗi scale ảnh từ lớn đến nhỏ (hoặc thứ tự ngược lại), ta sẽ resize ảnh về kích thước của scale ảnh đó. Do bộ lọc convolution / sliding window thường được thiết kế với kích thước cố định, nên việc xử lý trên nhiều scale ảnh cho phép ta phát hiện đối tượng trên nhiều kích thước khác nhau.
 4. Tại mỗi cửa sổ trượt trên mỗi scale -> crop ảnh cửa sổ ra khỏi ảnh gốc.
 5. Với ảnh đã crop -> rút trích đặc trưng hình ảnh (feature extraction).
 6. Phân loại lớp đối tượng theo đặc trưng hình ảnh (classification).
 7. Như vậy, từ kết quả phân loại ta biết được cửa sổ trượt đang xét là nhãn background hay nhãn đối tượng. Nếu cửa sổ đang xét là đối tượng thì vị trí của cửa sổ đó cũng chính là vị trí bounding box của đối tượng ta đang tìm kiếm.
 8. Sau khi phân loại tất cả cửa sổ trượt, ta tập hợp các kết quả bounding box được dự đoán là của các loại đối tượng cần phát hiện -> tiến hành áp dụng giải thuật Non Maximum Suppression để chỉ giữ lại box có độ tin cậy cao và loại các box trùng lấp (overlap). Vì ta chỉ muốn kết quả dữ đoán sẽ là: 1 box cho 1 đối tượng.
 9. Kết thúc bước trên ta có thể visualize các bounding box lên để xem kết quả dự đoán.

Code phát hiện người trong ảnh dùng HOG

requirements.txt: hãy cài đặt các thư viện dependency bổ sung nhé: $ pip3 install -r requirements.txt. Giải thích thêm 1 chút về thư viện scake. Đây là thư viện do Minh tự viết nhằm hỗ trợ việc chạy chương trình thông qua file config theo format YAML. Mình sẽ lần lượt hiện thực các class, đặc tả cấu hình trong file YAML để gắn kết trình tự thực thi chúng lại như ta mong muốn.

Pillow
scikit-learn
scake==0.2.1

run.py: đây là file python đóng vai trò là "entrypoint" của chương trình. Nó sẽ load file config yaml và thực thi theo flow đã đặc tả trong đó.

# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
import yaml
from scake import Scake

from hog_feature import HOGFeature
from object_detector import ObjectDetector
from nms import NMS

def main(yaml_path):
  with open(yaml_path) as f:
    config = yaml.safe_load(f)
  s = Scake(config, class_mapping=globals())
  s.run()
  pass

if __name__ == "__main__":
  main(yaml_path="hog.yaml")

hog.yaml: cấu hình file YAML, bạn có thể sửa các item trong "config" và chạy lại chương trình để chơi với nó.

config:
  input_img: 'viet_han.jpg'
  model: 'model_hog_person.joblib'
  image_pyramid: [140, 200, 256]
  window_height: 128
  window_width: 64
  window_step: 16
  prob_threshold: 0.9
  overlap_threshold: 0.4
  
object_detector:
  $ObjectDetector:
    input_img: =/config/input_img
    image_pyramid: =/config/image_pyramid
    window_step: =/config/window_step
    window_height: =/config/window_height
    window_width: =/config/window_width
    feature_extractor: =/feature_extractor/hog
    model: =/config/model
    prob_threshold: =/config/prob_threshold
    nms: =/nms
  run(): '__call__'
  
feature_extractor:
  hog:
    $HOGFeature:
      window_height: =/config/window_height
      window_width: =/config/window_width
      cell_size: 8
      block_size: 2
      bins: 9

nms:
  $NMS:
    overlap_threshold: =/config/overlap_threshold

hog_feature.py: class quản lý việc tính feature HOG theo cấu hình đã khởi tạo.

import cv2
import numpy as np
from numpy import linalg as LA

class HOGFeature(object):
  def __init__(self, window_height=128, window_width=64, cell_size=8, block_size=2, bins=9):
    self.window_height = window_height
    self.window_width = window_width
    self.cell_size = cell_size
    self.block_size = block_size
    self.bins = bins
    pass
  
  def __call__(self, cv_img):
    if len(cv_img.shape) > 2: # convert to gray image
      img = cv2.cvtColor(cv_img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    else:
      img = cv_img
    h, w = img.shape # 128, 64

    # resize
    if h != self.window_height or w != self.window_width:
      img = cv2.resize(src=img, dsize=(self.window_width, self.window_height))
      h, w = img.shape # 128, 64
    
    # gradient
    xkernel = np.array([[-1, 0, 1]])
    ykernel = np.array([[-1], [0], [1]])
    dx = cv2.filter2D(img, cv2.CV_32F, xkernel)
    dy = cv2.filter2D(img, cv2.CV_32F, ykernel)

    # histogram
    magnitude = np.sqrt(np.square(dx) + np.square(dy))
    orientation = np.arctan(np.divide(dy, dx+0.00001)) # radian
    orientation = np.degrees(orientation) # -90 -> 90
    orientation += 90 # 0 -> 180

    num_cell_x = w // self.cell_size # 8
    num_cell_y = h // self.cell_size # 16
    hist_tensor = np.zeros([num_cell_y, num_cell_x, self.bins]) # 16 x 8 x 9
    for cx in range(num_cell_x):
      for cy in range(num_cell_y):
        ori = orientation[cy*self.cell_size:cy*self.cell_size+self.cell_size, cx*self.cell_size:cx*self.cell_size+self.cell_size]
        mag = magnitude[cy*self.cell_size:cy*self.cell_size+self.cell_size, cx*self.cell_size:cx*self.cell_size+self.cell_size]
        # https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.histogram.html
        hist, _ = np.histogram(ori, bins=self.bins, range=(0, 180), weights=mag) # 1-D vector, 9 elements
        hist_tensor[cy, cx, :] = hist
      pass
    pass

    # normalization
    redundant_cell = self.block_size-1
    feature_tensor = np.zeros([num_cell_y-redundant_cell, num_cell_x-redundant_cell, self.block_size*self.block_size*self.bins])
    for bx in range(num_cell_x-redundant_cell): # 7
      for by in range(num_cell_y-redundant_cell): # 15
        by_from = by
        by_to = by+self.block_size
        bx_from = bx
        bx_to = bx+self.block_size
        v = hist_tensor[by_from:by_to, bx_from:bx_to, :].flatten() # to 1-D array (vector)
        feature_tensor[by, bx, :] = v / LA.norm(v, 2)
        # avoid NaN:
        if np.isnan(feature_tensor[by, bx, :]).any(): # avoid NaN (zero division)
          feature_tensor[by, bx, :] = v

    return feature_tensor.flatten() # 3780 features
    pass

object_detector.py: quá trình phát hiện đối tượng dùng sliding window.

import os
import sys
import time
import operator
import cv2
import numpy as np
from numpy import linalg as LA
from PIL import Image
from sklearn import svm
import joblib # save / load model

class ObjectDetector(object):
  def __init__(self, input_img, feature_extractor, model, nms, image_pyramid=[140, 210, 315, 470], window_step=16, window_height=128, window_width=64, prob_threshold=0.9):
    self.input_img = input_img
    self.image_pyramid = image_pyramid
    self.feature_extractor = feature_extractor
    self.model = model
    self.window_step = window_step
    self.window_height = window_height
    self.window_width = window_width
    self.prob_threshold = prob_threshold
    self.nms = nms
    
    self.svm_model = joblib.load(self.model)
    pass
  
  def read_image_with_pillow(self, img_path, is_gray=True):
    pil_im = Image.open(img_path).convert('RGB')
    img = np.array(pil_im) 
    img = img[:, :, ::-1].copy() # Convert RGB to BGR 
    img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    return img
  
  def fit_svm(self, f):
    # predict
    pred_y1 = self.svm_model.predict(np.array([f]))
    pred_y = self.svm_model.predict_proba(np.array([f]))

    class_probs = pred_y[0]
    max_class, max_prob = max(enumerate(class_probs), key=operator.itemgetter(1))

    is_person = max_class == 1
    return is_person, max_prob
  
  def nms(self):
    pass
  
  def __call__(self):
    img = self.read_image_with_pillow(img_path=self.input_img, is_gray=True)
    h, w = img.shape[:2]
    
    d_img = cv2.imread(self.input_img)
    
    time_start = time.time()
    n_windows = 0
    boxes = []
    for idx, new_height in enumerate(self.image_pyramid):
      new_width = int(new_height/h*w)
      
      if self.window_width > new_width or self.window_height > new_height:
        continue
      
      new_img = cv2.resize(src=img, dsize=(new_width, new_height))
      max_x = new_width - self.window_width
      max_y = new_height - self.window_height

      print('Scale (h=%d, w=%d)' % (new_height, new_width))
      
      x = 0
      y = 0
      
      while y <= max_y:
        while x <= max_x:
          n_windows += 1
          patch = new_img[y:y+self.window_height,x:x+self.window_width]
          f = self.feature_extractor(patch)
          is_person, prob = self.fit_svm(f)
          
          if is_person and prob > self.prob_threshold:
            print('* prob: %.2f' % prob)
            x1 = int(x/new_width*w)
            y1 = int(y/new_height*h)
            x2 = int((x+self.window_width)/new_width*w)
            y2 = int((y+self.window_height)/new_height*h)
            #cv2.rectangle(d_img, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 2)
            boxes.append([x1, y1, x2, y2])
          x += self.window_step
          pass
        x = 0
        y += self.window_step
        pass        
      pass
    
    pboxes = self.nms(np.array(boxes))
    
    for box in pboxes:
      cv2.imwrite('crop_%s.jpg' % time.time(), d_img[box[1]:box[3], box[0]:box[2], :])
      
    for box in pboxes:
      cv2.rectangle(d_img, (box[0], box[1]), (box[2], box[3]), (0, 255, 0), 2)
  
    time_end = time.time()
    print('Processed %d windows in %.2f seconds' % (n_windows, time_end-time_start))
    cv2.imwrite('done.jpg', d_img)
    
    pass

nms.py: class thực hiện giải thuật Non-Maximum-Suppression (NMS) để thực hiện loại bỏ các box overlap lẫn nhau.

import numpy as np

class NMS(object):
  def __init__(self, overlap_threshold=0.4):
    self.overlap_threshold = overlap_threshold
    
  def __call__(self, boxes):
    return self.non_max_suppression_fast(boxes=boxes, overlapThresh=self.overlap_threshold)

  # https://www.pyimagesearch.com/2015/02/16/faster-non-maximum-suppression-python/
  # Malisiewicz et al.
  def non_max_suppression_fast(self, boxes, overlapThresh):
    # if there are no boxes, return an empty list
    if len(boxes) == 0:
      return []

    # if the bounding boxes integers, convert them to floats --
    # this is important since we'll be doing a bunch of divisions
    if boxes.dtype.kind == "i":
      boxes = boxes.astype("float")

    # initialize the list of picked indexes	
    pick = []

    # grab the coordinates of the bounding boxes
    x1 = boxes[:,0]
    y1 = boxes[:,1]
    x2 = boxes[:,2]
    y2 = boxes[:,3]

    # compute the area of the bounding boxes and sort the bounding
    # boxes by the bottom-right y-coordinate of the bounding box
    area = (x2 - x1 + 1) * (y2 - y1 + 1)
    idxs = np.argsort(y2)

    # keep looping while some indexes still remain in the indexes
    # list
    while len(idxs) > 0:
      # grab the last index in the indexes list and add the
      # index value to the list of picked indexes
      last = len(idxs) - 1
      i = idxs[last]
      pick.append(i)

      # find the largest (x, y) coordinates for the start of
      # the bounding box and the smallest (x, y) coordinates
      # for the end of the bounding box
      xx1 = np.maximum(x1[i], x1[idxs[:last]])
      yy1 = np.maximum(y1[i], y1[idxs[:last]])
      xx2 = np.minimum(x2[i], x2[idxs[:last]])
      yy2 = np.minimum(y2[i], y2[idxs[:last]])

      # compute the width and height of the bounding box
      w = np.maximum(0, xx2 - xx1 + 1)
      h = np.maximum(0, yy2 - yy1 + 1)

      # compute the ratio of overlap
      overlap = (w * h) / area[idxs[:last]]

      # delete all indexes from the index list that have
      idxs = np.delete(idxs, np.concatenate(([last],
        np.where(overlap > overlapThresh)[0])))

    # return only the bounding boxes that were picked using the
    # integer data type
    return boxes[pick].astype("int")  

Tất cả các file để trong cùng 1 thư mục. Đến đây mình đã có đủ source code để chạy chương trình phát hiện người. 2 file còn thiếu còn lại đó là ảnh mẫu và mô hình đã train. Mình sẽ dùng lại pretrained model lấy từ bài post trước.

viet_han.jpg: ảnh mẫu để xử lý. Nếu bạn muốn "xử" ảnh khác thì có thể sửa đường dẫn trong file YAML @ config > input_img

Việt Hân

model_hog_person_190901 (139MB): https://drive.google.com/open?id=10pWk-Hoii_tzEErwyZwJAZsycGorqzXv (link bitly, trỏ đến GDrive để download, 100% không chứa quảng cáo khi click vào link)

Câu lệnh để chạy chương trình phát hiện người trên ảnh:

$ python3 run.py

Ảnh kết quả:

done.jpg: bounding box vẽ trên ảnh là kết quả dự đoán. Sai box ngay cửa, đúng box người. Nguyên nhân sai đơn giản là nguồn dữ liệu của mô hình đã học chưa đủ lớn, kiểu cánh cửa này chưa bao giờ được là nhãn âm trong tập dữ liệu (mô hình chưa "nhìn thấy" nó bao giờ).

Việt Hân - person detection

HOG cho ứng dụng thực tế?!

Minh xin mạn phép (lịch sự quá :">) trả lời theo kiểu Q/A nha, thẳng và thật theo quan điểm cá nhân của mình:

Q1: Code HOG phát hiện người M cung cấp trong bài viết tốc độ xử lý là bao nhiêu?

A1: Mất 7-10s cho 1 hình trên laptop. Cấu hình mặc định: 3 scale ảnh, sliding window step = 16px.


Q2: Độ chính xác của mô hình trong bài của M là bi nhiêu?

A2: M chưa đánh giá, nhưng test định tính vài ảnh thì còn nhầm lẫn background thành người quá nhiều.


Q3: Thế tui có thể dùng code này cho triển khai ứng dụng thực tế được không?

A3: Không. Lý do: xem A1 và A2.


Q4: Vậy đưa tui xem làm cái giề, mất thời gian quá >__<"

A4: Mục đính chính là để học, nắm rõ quy trình chứ M không đưa bạn code ăn liền, xài liền và không hiểu gì cả!


Q5: Có thể cải thiện những gì để mô hình "thông minh" hơn?

A5: Huấn luyện mô hình tốt hơn. Nên follow một cách chi tiết theo bài báo gốc HOG (M hiện thực vội nên có thể 1 số step chọn và xử lý dữ liệu để train chưa thực sự chuẩn). Tiến hành đánh giá định lượng để nắm chắc mô hình mình tự hiện thực và huấn luyện đã xấp xỉ bài báo gốc hay chưa, lúc này mới có thể kết luận.


Q6: Muốn đem phương pháp này vào chạy thực tế thì CẦN làm thêm những gì?

A6: Không phải là không khả thi mà còn phải làm nhiều cái. Trong đó phần lớn công việc sẽ là nâng cấp độ chính xác của mô hình (giải quyết Q2) và tối ưu hóa tốc độ xử lý (giải quyết Q1). Một số ý tưởng cho việc cải thiện tốc độ xử lý: xử lý multi-thread, hiện thực C/C++ thay vì Python, optimize một số phần xử lý để có thể tính toán trên GPU, kết hợp Frame Subtraction (cho xử lý video) và Region of Interest (ROI) để giới hạn vùng quan tâm, …


Q7: Bài dài quá rồi, kết thúc được chưa?

A7: OK.


Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy kết nối với tớ nhé!

Khám phá xử lý ảnh - GVGroup


Danh sách bài viết series OpenCV:Khám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->