Giới hạn của hàm số - lim

  Sep 7, 2017      2m
   

Giới hạn 0 của một dãy số. Giới hạn của hàm số tại một điểm, vô cực. Một số định lý về giới hạn hữ hạn.

Giới hạn của hàm số - lim

Định nghĩa giới hạn

Giới hạn 0

nếu với mọi số hạng của dãy đều có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn một số dương rất nhỏ tùy ý cho trước kể từ một số hạng nào đó trở đi.

Các ký hiệu:

 • .
 • .
 • .
 • .

Giới hạn của hàm số tại một điểm

 • .
 • nếu xác định tại .

Giới hạn của hàm số tại vô cực

: hàm số có giới hạn là L khi x dần tới trên khoảng xác định

Một số định lý về giới hạn hữu hạn

Giả sử . Khi đó:

 • ;

 • ;

 • ;

 • nếu ;

 • ;

 • ;

 • nếu ;


Các bài viết tham khảo thêm về Toán học: