Trị riêng và vector riêng của ma trận

  Oct 6, 2017      2m
   

Định nghĩa và cách tính trị riêng, vector riêng của một ma trận.

Trị riêng và vector riêng của ma trận

Trị riêng và vector riêng

1. Định nghĩa:

Cho một ma trận vuông A kích thước , vector cột v có kích thước và một số vô hướng . Nếu thì vector riêng của A và trị riêng của A.

2. Cách tìm trị riêng, vector riêng:

 • Để tìm trị riêng và vector riêng, ta giải phương trình sau:

  (1)

 • Trong đó là ma trận đơn vị.

3. Ví dụ:

 • Cho ma trận A như sau:
 • Theo (1), ta cần giải phương trình sau:
 • Ta có 2 trị riêng như sau:
  • Với :

  (2)

  • Từ (2), ta có . Ta chọn . Do đó vector riêng ứng với sẽ là:

Chú ý: do (2) là hệ phương trình thuần nhất nên có vô số nghiệm.

Tương tự với :

4. Hiện thực:

Đoạn code sau sử dụng thư viện numpy của python để tìm trị riêng và vector riêng của một ma trận:

 import numpy as np
 from numpy import linalg as la

 w, v = la.eig(np.array([[5,2],[9,2]]))

 # Danh sách trị riêng
 print("Eigenvalues: ")
 print(w)
 # Danh sách vector riêng
 print("Eigenvectors: ")
 print(v)

Kết quả:

 Eigenvalues
 [ 8. -1.]
 Eigenvectors:
 [[ 0.5547002 -0.31622777]
 [ 0.83205029 0.9486833 ]]

Các bài viết tham khảo thêm về Toán học: