Vi phân là gì? Ứng dụng vi phân vào phép tính gần đúng

  Sep 14, 2017      2m      0   
 

Định nghĩa vi phân và ứng dụng của vi phân vào phép tính gần đúng.

Vi phân là gì? Ứng dụng vi phân vào phép tính gần đúng

Vi phân là gì?

Vi phân của hàm số y tại điểm x ứng với số gia \(\Delta x\) là tích \(y'\Delta x\). Vi phân ký hiệu là: dy hoặc df(x)

\[dy = y'\Delta x\]

Ứng dụng của vi phân vào phép tính gần đúng

Với | \(\Delta x\) | đủ nhỏ thì:

\[f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + \Delta y \approx f(x_0) + f'(x_0) * \Delta x = f(x_0) + dy\]

vì:

\[f'(x_0) \approx \frac{\Delta y}{\Delta x}\]

Mời bạn tham khảo bài viết: Đạo hàm là gì? Ý nghĩa của đạo hàm để nắm được ý tưởng của đạo hàm.


Các bài viết tham khảo thêm về Toán học:Khám phá xử lý ảnh - GVGroup
-->